Art, kulturë & trashëgimi kulturoreSlider
    Gruaja në monendhën kombëtare

  • Një projekt i GAF në këtë fushë është publikimi i librit “Gruaja në monendhën kombëtare”. Ky libër synon të shpalosë të gjitha dimensionet e gruas së pasqyruar në monedhën kombëtare, duke u përqendruar nga periudha e pavarësisë, deri në ditët e sotme. Gjithashtu, libri përshkruan zhvillimet politiko-ekonomike e kulturore të kohës, bashkë me përpjekjet për krijimin dhe evoluimin e bankës qendrore. Këto zhvillime gjetën pasqyrim në emetimet, prerjet, vendin e shtypjes, simbolikën dhe mesazhet ilustruese të monedhave dhe kartëmonedhave.

Libri mund të blihet në libraritë e mëposhtme:
Projekte të përfunduara

“Shoqata e Koleksionistëve të Shqipërisë”

Grow Albania Foundation mundësoi që “Shoqata e Koleksionistëve të Shqipërisë” të kishte një faqe web-i me qëllim që informimi rreth trshëgimisë kultorore të Shqipërisë të ishte më i thjeshtë për...

Më shumë